|| Shree Mumba Devi Prasanna ||


AGMARKNET
03 Feb 2023
Wheat : Dara Max Price: 2800 Min Price: 2400   |   Wheat : Lok-1 Max Price: 2750 Min Price: 2700   |   Wheat : Lokwan Max Price: 2760 Min Price: 2400   |   Wheat : Rajasthan Tukdi Max Price: 2800 Min Price: 2750   |   Paddy(Dhan)(Common) : Paddy Max Price: 2060 Min Price: 2020   |   Paddy(Dhan)(Common) : Ponni Max Price: 2700 Min Price: 2500   |   Paddy(Dhan)(Common) : White Ponni Max Price: 2105 Min Price: 1808   |   Paddy(Dhan)(Common) : I.R. 64 Max Price: 2060 Min Price: 175.3   |   Paddy(Dhan)(Common) : ADT 37 Max Price: 1805 Min Price: 1559   |   Paddy(Dhan)(Common) : ADT 43 Max Price: 2200 Min Price: 1850   |   Paddy(Dhan)(Common) : 1001 Max Price: 2040 Min Price: 1890   |   Paddy(Dhan)(Common) : Sona Max Price: 2040 Min Price: 2040   |   Paddy(Dhan)(Common) : Paddy Coarse Max Price: 2040 Min Price: 1810   |   Paddy(Dhan)(Common) : B P T Max Price: 2208 Min Price: 2020   |   Paddy(Dhan)(Common) : Samba Masuri Max Price: 2060 Min Price: 2020   |   Paddy(Dhan)(Common) : MTU-1010 Max Price: 2060 Min Price: 2060   |   Paddy(Dhan)(Common) : HMT Max Price: 2489 Min Price: 1848   |   Paddy(Dhan)(Common) : Sarvati Max Price: 2700 Min Price: 2500   |   Paddy(Dhan)(Common) : Common Max Price: 2100 Min Price: 1625   |   Rice : Coarse Max Price: 2720 Min Price: 2640   |   Rice : III Max Price: 2750 Min Price: 1800   |   Rice : Ratnachudi (718 5-749) Max Price: 3800 Min Price: 3500   |   Maize : Deshi Red Max Price: 2061 Min Price: 1938   |   Maize : Deshi White Max Price: 2100 Min Price: 1900   |   Maize : Hybrid Max Price: 2450 Min Price: 1962   |   Jowar(Sorghum) : Jowar ( White) Max Price: 4060 Min Price: 2780   |   Jowar(Sorghum) : Red Max Price: 4100 Min Price: 3900   |   Bengal Gram(Gram)(Whole) : Desi (F.A.Q. Split) Max Price: 4700 Min Price: 4500   |   Bengal Gram(Gram)(Whole) : Desi (Whole) Max Price: 5940 Min Price: 4000   |   Bengal Gram(Gram)(Whole) : Small (Split) Max Price: 5950 Min Price: 5750   |   Bengal Gram(Gram)(Whole) : Gulabi Max Price: 5230 Min Price: 5230   |   Bengal Gram(Gram)(Whole) : 999 Max Price: 4500 Min Price: 2600   |   Green Gram (Moong)(Whole) : Local Max Price: 5275 Min Price: 5275   |   Groundnut : Local Max Price: 7825 Min Price: 7800   |   Groundnut : G20 Max Price: 8025 Min Price: 8000   |   Mustard : Lohi Black Max Price: 6620 Min Price: 4900   |   Soyabean : Yellow Max Price: 5400 Min Price: 5050   |   Cotton : Shanker 6 (B) 30mm FIne Max Price: 8200 Min Price: 7800   |   Cotton : American Max Price: 8400 Min Price: 7500   |   Cotton : Cotton (Unginned) Max Price: 7800 Min Price: 6939   |   Cotton : 170-CO2 (Unginned) Max Price: 8000 Min Price: 8000   |   Cotton : MCU 5 Max Price: 7300 Min Price: 6900   |   Cotton : Local Max Price: 6500 Min Price: 6500   |   Cotton : RCH-2 Max Price: 7150 Min Price: 7150   |   Apple : American Max Price: 7500 Min Price: 7000   |   Apple : Delicious Max Price: 8000 Min Price: 2100   |   Apple : Kasmir/Shimla - II Max Price: 5570 Min Price: 4850   |   Apple : Apple Max Price: 14000 Min Price: 3600   |   Orange : Darjeeling Max Price: 5500 Min Price: 5000   |   Orange : Medium Max Price: 9500 Min Price: 8500   |   Banana : Champa Max Price: 3700 Min Price: 3500   |   Banana : Medium Max Price: 3000 Min Price: 1100   |   Banana : Nendra Bale Max Price: 4000 Min Price: 3600   |   Banana : Banana - Ripe Max Price: 4400 Min Price: 2000   |   Banana : Poovan Max Price: 6000 Min Price: 4500   |   Banana : Palayamthodan Max Price: 3500 Min Price: 1100   |   Banana : Amruthapani Max Price: 3500 Min Price: 3000   |   Pineapple : Pine Apple Max Price: 5000 Min Price: 4000   |   Grapes : Annabesahai Max Price: 8500 Min Price: 7000   |   Onion : Nasik Max Price: 2100 Min Price: 1800   |   Onion : Red Max Price: 2800 Min Price: 900   |   Onion : Onion Max Price: 2300 Min Price: 400   |   Onion : Big Max Price: 2600 Min Price: 2300   |   Onion : Medium Max Price: 1700 Min Price: 1400   |   Onion : Small Max Price: 5800 Min Price: 5400   |   Onion : 2nd Sort Max Price: 1300 Min Price: 500   |   Onion : 1st Sort Max Price: 2100 Min Price: 500   |   Potato : (Red Nanital) Max Price: 2000 Min Price: 600   |   Potato : Desi Max Price: 1000 Min Price: 290   |   Potato : Jyoti Max Price: 840 Min Price: 780   |   Potato : Badshah Max Price: 900 Min Price: 750   |   Potato : Local Max Price: 1800 Min Price: 850   |   Potato : Potato Max Price: 4000 Min Price: 300   |   Potato : Kufri Megha Max Price: 830 Min Price: 780   |   Garlic : Average Max Price: 6000 Min Price: 1800   |   Garlic : Garlic Max Price: 3150 Min Price: 1400   |   Chili Red : Red Max Price: 2050 Min Price: 2000   |   Ginger(Dry) : Fresh Unbleached Max Price: 3000 Min Price: 2600   |   Bajra(Pearl Millet/Cumbu) : Hybrid Max Price: 2500 Min Price: 2450   |   Bajra(Pearl Millet/Cumbu) : Small Max Price: 2350 Min Price: 2250   |   Cauliflower : African Sarson Max Price: 1000 Min Price: 300   |   Cauliflower : Local Max Price: 2000 Min Price: 1050   |   Cauliflower : Cauliflower Max Price: 6000 Min Price: 470   |   Brinjal : Round Max Price: 1500 Min Price: 1500   |   Brinjal : Round/Long Max Price: 3500 Min Price: 650   |   Brinjal : Arkasheela Mattigulla Max Price: 2500 Min Price: 500   |   Brinjal : Brinjal Max Price: 6000 Min Price: 600   |   Turmeric : Local Max Price: 2000 Min Price: 1300   |   Coriander(Leaves) : Coriander Max Price: 9000 Min Price: 400   |   Methi(Leaves) : Methi Max Price: 3600 Min Price: 500   |   Green Peas : Green Peas Max Price: 1300 Min Price: 1200   |   Lentil (Masur)(Whole) : Kala Masoor New Max Price: 7020 Min Price: 6940   |   Lentil (Masur)(Whole) : Masoor Gola Max Price: 5275 Min Price: 5275   |   Field Pea : Field Pea Max Price: 4000 Min Price: 950   |   Chikoos(Sapota) : Sapota Max Price: 6000 Min Price: 5500   |   Papaya : Papaya Max Price: 2400 Min Price: 1800   |   Guar : Gwar Max Price: 6500 Min Price: 6100   |   Mousambi(Sweet Lime) : Mousambi Max Price: 6200 Min Price: 2300   |   Tomato : Deshi Max Price: 2100 Min Price: 500   |   Tomato : Local Max Price: 3500 Min Price: 1150   |   Tomato : Hybrid Max Price: 1500 Min Price: 550   |   Tomato : Tomato Max Price: 4000 Min Price: 480   |   Cluster beans : Cluster Beans Max Price: 5000 Min Price: 2500   |   Bitter gourd : Bitter Gourd Max Price: 7200 Min Price: 600   |   Bottle gourd : Bottle Gourd Max Price: 5000 Min Price: 500   |   Ashgourd : Ashgourd Max Price: 4000 Min Price: 2200   |   Pumpkin : Pumpkin Max Price: 4000 Min Price: 500   |   Bhindi(Ladies Finger) : Bhindi Max Price: 8500 Min Price: 500   |   Amaranthus : Amaranthus Max Price: 4000 Min Price: 1300   |   Green Chilli : Green Chilly Max Price: 8200 Min Price: 800   |   Cowpea(Veg) : Cowpea (Veg) Max Price: 6000 Min Price: 2900   |   Banana - Green : Banana - Green Max Price: 7000 Min Price: 600   |   Beans : Beans (Whole) Max Price: 6000 Min Price: 5500   |   Tapioca : Tapioca Max Price: 4000 Min Price: 3000   |   Amphophalus : Amphophalus Max Price: 5000 Min Price: 1800   |   Ginger(Green) : Green Ginger Max Price: 10000 Min Price: 350   |   Corriander seed : Coriander Seed Max Price: 6350 Min Price: 6250   |   Copra : Copra Max Price: 8500 Min Price: 7500   |   Dry Chillies : 1st Sort Max Price: 18000 Min Price: 13000   |   Dry Chillies : 2nd Sort Max Price: 12000 Min Price: 4000   |   Coconut : Coconut Max Price: 2900 Min Price: 550   |   Coconut : Medium Max Price: 2100 Min Price: 1900   |   Sweet Potato : Hosur Green Max Price: 2600 Min Price: 1000   |   Carrot : Carrot Max Price: 6700 Min Price: 700   |   Cabbage : Cabbage Max Price: 4200 Min Price: 400   |   Snakeguard : Snakeguard Max Price: 5000 Min Price: 1600   |   Beetroot : Beetroot Max Price: 5000 Min Price: 1800   |   Cucumbar(Kheera) : Cucumbar Max Price: 5000 Min Price: 450   |   Raddish : Raddish Max Price: 1500 Min Price: 400   |   Capsicum : Capsicum Max Price: 10000 Min Price: 1800   |   Drumstick : Drumstick Max Price: 16000 Min Price: 4000   |   Mango (Raw-Ripe) : Mango - Raw-Ripe Max Price: 8800 Min Price: 8000   |   Peas Wet : Peas Wet Max Price: 3600 Min Price: 1500   |   Knool Khol : Knool Khol Max Price: 2500 Min Price: 2000   |   Guava : Guava Max Price: 4000 Min Price: 1000   |   Pomegranate : Pomogranate Max Price: 6700 Min Price: 5800   |   Masur Dal : Masur Dal Max Price: 8740 Min Price: 8540   |   Arhar Dal(Tur Dal) : Arhar Dal(Tur) Max Price: 9200 Min Price: 9000   |   Black Gram Dal (Urd Dal) : Black Gram Dal Max Price: 9165 Min Price: 8965   |   Green Gram Dal (Moong Dal) : Green Gram Dal Max Price: 9200 Min Price: 9000   |   French Beans (Frasbean) : French Beans (Frasbean) Max Price: 3500 Min Price: 3000   |   Indian Beans (Seam) : Indian Beans (Seam) Max Price: 5000 Min Price: 4000   |   Peas cod : Peas cod Max Price: 2100 Min Price: 1400   |   Lemon : Lemon Max Price: 5500 Min Price: 1500   |   Sponge gourd : Sponge gourd Max Price: 800 Min Price: 750   |   Papaya (Raw) : Papaya (Raw) Max Price: 3500 Min Price: 3000   |   Colacasia : Colacasia Max Price: 6500 Min Price: 2000   |   Kinnow : Kinnow Max Price: 4500 Min Price: 1500   |   Turnip : Turnip Max Price: 650 Min Price: 450   |   Spinach : Spinach Max Price: 2000 Min Price: 700   |   Indian Colza(Sarson) : Indian Colza(Sarson) Max Price: 2700 Min Price: 1300   |   Ber(Zizyphus/Borehannu) : Ber(Zizyphus) Max Price: 3600 Min Price: 2500   |   Onion Green : Onion Green Max Price: 1000 Min Price: 800   |  

Agri Technology


Agri department creates INR 5000 Cr Micro Irrigation Fund under NABARD

Agri department creates INR 5000 Cr Micro Irrigation Fund under NABARD

With a view to provide impetus to the micro irrigation in the country, Micro Irrigation Fund (MIF) with a corpus of INR 5000 crore was created with National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD).

Share with : Facebook Whatsapp Twitter Linkedin

NEW DELHI, 28 May 2021: With a view to provide impetus to the micro irrigation in the country, Micro Irrigation Fund (MIF) with a corpus of INR 5000 crore was created with National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD).

The major objective of the fund is to facilitate the States in mobilizing the resources to provide top up/additional incentives to farmers for incentivizing micro irrigation beyond the provisions available under PMKSY-PDMC.

States may also access MIF exclusively for innovative integrated projects (like high water duty crops like sugarcane/solar linked systems/Micro irrigation in command area etc.) including projects in PPP mode depending on State specific requirements. The government of India provides 3 percent interest subvention on loans extended to State Govt. under MIF.

Under the ongoing MIF fund, projects for INR 3970.17 crore has been approved for loan under MIF to the States of Andhra Pradesh, Gujarat, Tamil Nadu, Haryana, West Bengal, Punjab & Uttarakhand which would be facilitating bringing of 12.83 lakh ha of area under Micro Irrigation. Besides, proposals from Rajasthan, West Bengal Maharashtra, Tamil Nadu and J&K are in pipeline at State levels.  More and more States are showing interest in availing assistance from Micro Irrigation Fund considering the potential for Micro Irrigation and its significance. 

To further strengthen & expand the adoption of Micro Irrigation systems by the farmers in the county for enhancing water use efficiency at farm level, a Budget announcement has been made to double the initial corpus of Micro Irrigation Fund of INR 5000 created under NABARD, by augmenting it by another INR 5,000 crores.

The enhancement of corpus by additional Rs. 5000 crores will give further boost to the efforts of more States/UTs in promoting judicious use of water, enhancing water use efficiency as well as improving production and productivity which ultimately increase the income of the farming community. 
 

Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare (DAC&FW) is implementing a Centrally Sponsored Scheme of  ‘Per Drop More Crop’ component of ‘Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana (PMKSY-PDMC)’ from  2015-16 in all the States of the country which  focuses on enhancing water use efficiency at farm level through Micro Irrigation viz. Drip and Sprinkler irrigation systems. 

Besides promoting Micro Irrigation, this component also supports micro level water storage or water conservation/management activities to supplement source creation for Micro Irrigation.   An area of 52.93 lakh ha has been covered under Micro Irrigation in the country from 2015-16 to till date.  

Further, 4.84 lakh micro level water harvesting / secondary storage structures have been created under the scheme to supplement the micro irrigation.

Recent evaluation studies of the scheme indicate that the coverage of Micro Irrigation is relevant in achieving national priorities such as substantially improving on-farm water use efficiency, enhancing crop productivity, ensuring better returns to farmers, generating employment opportunities etc.  Further, the scheme has been effective in terms of ensuring benefits for farmers e.g. higher productivity; reduction in labour cost, water consumption, power utilization, fertilizer use etc.

Efforts are being made to converge ‘Per Drop More Crop’ Scheme with Atal Bhujal Yojana (ABHY), Namami Gange Districts, Pradhan Mantri Kisan Urja Surakshaevem Utthan Mahabhiyan (PM-KUSUM), Water Harvesting Structures through Watershed Development component of PMKSY to propagate micro irrigation intensively to contribute in achieving the desired targets to enhance the water use efficiency in agriculture.

Image credit: farmmanagementsystem.com.au


© Copyright 2023 Agriculture Times. All rights reserved. Republication or redistribution of Agriculture Times content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent.

Support our venture and help farming commmunity in India. If you want us the work better FUND US. For as little as INR 10, you can support2.jpg the AgriTimes™ and it only takes a minute. Thank you.

Partners